Privatumo politika

Duomenų valdytojas - UAB „Nurminen Maritime“, juridinio asmens kodas 300012176, adresas Minijos g. 19, LT-91207 Klaipėda, Lietuva, telefono numeris +370 46 477712, elektroninio pašto adresas info@nurminen.lt (toliau – Bendrovė). Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėse www.nurminen.lt ir kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į darbo vietas.

Sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi interneto svetainėse www.nurminen.lt ir (ar) kreipiasi į Bendrovę dėl paslaugų ar kitais tikslais, taip pat Bendrovės darbuotojas ir kandidatas, dalyvaujantis atrankose į darbo vietas.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse.

Privatumo politika netaikoma, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis. Rekomenduojame perskaityti kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, Bendrovės teisinių santykių su duomenų subjektu ar kitais asmenimis ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi interneto svetainėse ar kreipiasi į Bendrovę.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Bendrovėje duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams: (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms  vykdyti arba paslaugoms suteikti.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia duomenų subjekto pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir (ar) naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Duomenys gali būti automatiškai generuojami, kai klientas naršo Bendrovės interneto svetainėse.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikri veiksmai, pavyzdžiui, paslaugų pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti atlikti, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais: paslaugų teikimas; santykių su klientais ir partneriais palaikymas; Bendrovės žinomumo skatinimas per socialinius tinklus; duomenų apie klientus ir partnerius atnaujinimas; buhalterinė apskaita; sąskaitų išrašymas; sutarčių administravimas ir vykdymas; užklausų administravimas; darbuotojų paieška; interneto svetainių lankomumo stebėsena, statistika ir statistikos analizė, svetainės tobulinimas; teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas.

Duomenų subjektų grupės – asmenys, kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi interneto svetainėje www.nurminen.lt ir (ar) kandidatai, dalyvaujantys atrankose į darbo vietas; darbuotojai; klientai; verslo partneriai.

Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, – vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, pareigos, individualios veiklos pažymėjimo numeris, mobilaus telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, pareigos, parašas, IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data, ir kita informacija, reikalinga paslaugų teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, teikiančios buhalterinės apskaitos ir kitas finansines paslaugas, prižiūrinčios Bendrovės programinę įrangą, kiti asmenys, kuriems duomenys turi būti teikiami teisės aktuose nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Apie Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus Jus informuosime pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu. Su Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti šioje Privatumo politikos dalyje.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis kaip potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus, jei pateiksite sutikimą Jūsų asmens duomenis saugoti būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdamas su Bendrove telefonu +370 46 477712 ar elektroniniu paštu info@nurminen.lt

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos.

Kandidatų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją Bendrovėje, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigia duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu), saugomi tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka bei išskyrus šioje politikoje nurodytus atvejus dėl duomenų teikimo nurodytiems duomenų gavėjams.

Darbuotojų asmens duomenys, tvarkomi vidaus administravimo tikslais, gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas darbo sutarčių sudarymui ir vykdymui. Tokiu atveju, Bendrovė imasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks darbuotojų asmens duomenų perdavimas už ES/EEE ribų būtų tinkamai tvarkomas teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos. Todėl Bendrovė sudaro sutartis, į kurias yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos ar kitos saugumą užtikrinančios priemonės, įvirtintos Reglamente. Trečioji valstybė, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra darbuotojų asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu privalo užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

Duomenų tvarkytojai

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

 1. teisę žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 3. prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinęs su asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 4. teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinęs su savo asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 5. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 6. atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
 7. kreiptis į Bendrovę, įgyvendinant savo teisę „būti pamirštam“;
 8. teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 9. dėl asmens duomenų pažeidimų pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 10. kitas teises, nurodytas šioje privatumo politikoje ir Reglamente.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą. Šį laikotarpį prireikus Bendrovė gali pratęsti, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, ir apie tai informuodama duomenų subjektą.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu +370 46 477712, el. paštu info@nurminen.lt , atvykti į biurą adresu Minijos g. 19, Klaipėda.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje LinkedIn. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėje LinkedIn (įskaitant pranešimus, laukelių „like“ ir „follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums apsilankius Bendrovės LinkedIn paskyroje (įskaitant informaciją gaunamą LinkedIn naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas LinkedIn. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo LinkedIn privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip Bendrovės LinkedIn paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemone LinkedIn, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

LinkedIn socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate LinkedIn socialiniame tinkle, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, asmenis su kuriais bendraujate, ir kitą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Linkedin valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant internetinėse svetainėse ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Internetinėje svetainėje naudojami slapukai:

Pavadinimas Paskirtis Saugojimo terminas
Wires Funkcinis slapukas Iki sesijos pabaigos

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą internetinėse svetainėse, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų internetinių svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek internetines svetaines, tiek ir teikiamas paslaugas. Slapukai leidžia Bendrovei teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). Jeigu Bendrovės internetinėse svetainėse yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 1. Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainėje ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui.
 2. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainių ir elektroninių Paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainių dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų interneto svetainių, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų interneto svetainių ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų interneto svetainėse.
 3. Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui.
 4. Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose.

Kitos nuostatos

Pateikdami savo duomenis, Jūs išreiškiate savo valią, kad Bendrovė kreiptųsi į Jus dėl Jūsų užklausos.

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo interneto svetainėse www.nurminen.lt.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-07-01d.

Mus rasite

Minijos g. 19, 3 aukštas
Klaipėda, LT-91207
info@nurminen.lt
Tel. +370 46 477712

Ši svetainė naudoja slapukus, norėdami pagerinti jūsų naršymo kokybę. Sužinoti daugiau

Close